Skip to main content

Distribución de Instalacións Deportivas Municipais da tempada 2018/2019

DIRIXIDA A ENTIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE ARTEIXO, CENTROS ESCOLARES E ENTIDADES VECIÑAIS

 1. Ábrese prazo de solicitude para o uso de Instalacións Deportivas Municipais durante o curso 2018/2019. Considérase que a tempada 2018/2019 cómpre desde o 15 de setembro 2018 ata o 31 de maio de 2019. Os adestramentos en períodos vacacionais, de pretemporada, a modificación dos horarios concedidos ou solicitude de novos horarios deberán solicitarse por rexistro ao Servizo Municipal de Deportes.
 2. A entidade deberá presentar inescusablemente nos rexistros municipais a documentación requirida na convocatoria.
 3. Prazo de presentación de solicitudes: 2 – 13 de xullo ambos inclusive
 4. Publicación da resolución: a partir do 24 de agosto

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR AS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS
As entidades deportivas que pretendan solicitar a utilización das instalacións deportivas municipais deberán reunir os seguintes requisitos:

 1. Estaren rexistradas oficialmente no Concello de Arteixo.
 2. Teren domicilio social dentro do termo municipal do Concello de Arteixo.
 3. Seren entidades sen ánimo de lucro.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITAR A SOLICITUDE:

 1. Modelo oficial da solicitude. (Anexo I)
 2. Relación de deportistas que utilizarán as instalacións (Anexo II) Deberase adxuntar unha copia por cada categoría.
 3. Solicitude bonificación cota tributaria (Anexo III)
 4. Calendario oficial de competición

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Regulamento de Instalacións Deportivas e Escolas Deportivas Municipais do Concello de Arteixo, publicado no BOP de 6 de novembro de 2015

 

PREZO PÚBLICO.

A utilización das instalacións deportivas municipais suxeitaranse ao previo pagamento do prezo público estabelecido na ordenanza fiscal número 8, reguladora da taxa por prestación do servizo público do complexo deportivo municipal de Arteixo, prestación de servizos noutras instalacións deportivas e outros servizos análogos

Prezo_Publico

 

Gozarán dunha bonificación do 100% do importe da cota tributaria sinalada no artigo 5A e 5B as entidades deportivas sen ánimo de lucro que desenvolvan actividade deportiva federada regular en Arteixo e que estean incluídas no Rexistro Municipal de Entidades con baixa capacidade económica.

 

Este beneficio fiscal terá un carácter rogado a solicitude da entidade interesada e con carácter anual nas datas que determine o Servizo Municipal de Deportes. Someterase a informe do Servizo Municipal de Deportes que prestará con­formidade se procede, ao beneficio fiscal que aquí se regula. O informe do Servizo Municipal de Deportes terá en conta a capacidade económica da entidade solicitante, tendo en conta a simulación do pago anual das taxas pola utilizacións das instalacións deportivas municipais, comparando este importe das taxas co resultado económico da súa actividade global no exercicio anterior.

 

Considerarase que a entidade cumpre co requisito da baixa capacidade económica, se como resultado da simulación do pago anual das taxas pola utilizacións das instalacións deportivas municipais, sae un importe maior que o resultado económico da súa actividade global no exercicio anterior ao da solicitude.