Skip to main content

Empadroamento

cita

 

Normas e obtención do certificado 

Padrón municipal

O Padrón municipal é o rexistro administrativo onde consta a veciñanza dun municipio. Os seus datos constitúen proba da residencia no municipio e do domicilio habitual nel. As certificacións que dos devanditos datos se expidan terán carácter de documento público e fidedigno para todos os efectos administrativos.

Toda persoa que viva en España está obrigada a inscribirse no Padrón do municipio no que resida habitualmente. Quen viva en varios municipios deberase inscribir unicamente no que habite durante máis tempo ao ano.

 • Na oficina do Rexistro Xeral Municipal, situada en Praza Ramón Dopico, 1 Arteixo todo tipo de trámites.

 

Presencial: Que se necesita?

Documentación xeral para a inscrición (SEMPRE A DOCUMENTACIÓN ORIXINAL).

 • Folla de inscrición do padrón: (Descargar documento) 

 • Documentación acreditativa da identidade:

Españois: DNI (obligatorio para maiores de 14 anos)

Extranxeiros:

 • Cidadáns de Estados membros da Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega e Suiza: Certificado de RExistro de Ciudadano da Unión, na que consta o Número de Identidade de Extranxeiro (NIE), xunto con él documento acreditativo da identidade ou pasaporte expedido polas autoridades do seu país.
 • Resto: Tarxeta de identidade de extranxeiro expedida polas autoridades españolas, na que consta o Número de Identidade de Extranxeiro (NIE) ou, no seu defecto, pasaporte expedido polas autoridades do seu país.

Menores de idade:

 • Hasta os 14 anos: Libro de familia ou Certificación Literal de Nacemento.
 • Maiores de 14 anos, os mesmos documentos esixidos polos maiores de idade e o Libro de familia ou Certificación Literal de Nacemento.

OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEBEN ESTAR EN VIGOR.

Menores non emancipados: Libro de familia ou Certificación literal de nacemento.

Empadroamento con un solo proxenitor:

 • Resolución xudicial que se pronuncie sobre a garda e custodia do menor e declaración responsable de estar en vigor e non existir outra posterior que modifique os seus termos. (Descargar documento)

 • Se a garda e custodia é compartida, deberá aportarse o mutuo acordo de ambos proxenitores, acompañado cos dous documentos de identidade correspondentes.
 • Se non existe resolución xudicial será necesaria unha autorización do outro proxenitor. No seu defecto, deberá aportarse declaración responsable xustificando a imposibilidade de dispor da firma do outro proxenitor. (Descargar documento)
 • Incapacitados: Resolución xudicial que acredite a representación legal.
 • xustificación da utilización da vivenda. (Obrigatoriedade de presentar documentación orixinal)
 • Título de propiedade (Escritura completa, contrato de compraventa, Nota do Rexistro, ou recibo do Imposto sobre Bens Inmobles)
 • Contrato vixente de arrendamento asinado en tódalas follas por arrendador e arrendatario da vivenda para o uso de residencia habitual acompañado do último recibo de aluguer.
 • En caso de Autorización de persoa empadroada: Título acreditativo da posesión efectiva da vivenda (propiedade, aluguer…) a nome da mesma.

 

Se non pode xustificar con documentación a utilización da vivenda:

 • En vivendas prestadas sen documentación que o acredite, o propietario deberá asinar a folla de padrón autorizándoo/a a empadroarse no devandito domicilio (páxina 2 do modelo SOLICITUDE DE ALTA NO PADRÓN DE HABITANTES).
 • Presentar DNI ou documento de identificación orixinal; documento de xustificación da utilización da vivenda segundo o apartado de xustificación da utilización da vivenda.