Skip to main content

Ordenanzas fiscais e de prezos públicos

Concello de Arteixo 02

Número 4
Imposto sobre construccións, instalacións e obras
 
Número 7
Taxa por expedición de licencias urbanísticas
 
Número 10
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencias de apertura de establecementos
 
Número 11
Taxa pola expedición de documentos administrativos
 
Número 15
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por depósito, carga e transporte de madeira de corta
 
Número 20
Taxa pola ocupación do subsolo, solo e voo de terreos de uso público local
 
Número 21
Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa
 
Número 22
Taxa pola apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público, así como a remoción de pavimentos ou beirarruas na vía pública
 
Número 23
Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercancías de calquera clase
 
Número 24
Taxa pola prestación patrimonial da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local por instalación de quioscos na vía pública
 
Número 25
Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorias, materias de construcción, rebo, valos, puntais, asnillas, estadas e outras instalacións análogas
 
Número 26
Taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral
 
Número 30
Ordenanza xeral provisional de contribucións especiais