Ir o contido principal

Ampliación cobranza voluntaria 1º trimestre 2018 taxas auga

Por Resolución da Alcaldía nº 2550/2018 de 27.09.2018, se pon en coñecemento dos contribuíntes que este Concello de Arteixo ten aprobado a ampliación do período voluntario de cobranza correspondente ao 1º trimestre de 2018 da taxa por subministro de auga, saneamento e depuración, abarcando o novo prazo ata o vindeiro 15 de outubro, para o cal o contribuínte solicitará nova carta de pago ao Servizo Municipal de Augas.

O presente Anuncio surtirá efectos de notificación colectiva para os contribuíntes do concepto tributario indicado, de conformidade co artigo 102.3 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria.

O pago dos recibos se poderá realizar:

- nas oficinas do Servizo Municipal de Augas (martes e xoves, en efectivo ou con  tarxeta)

-en ventanilla das entidades bancarias colaboradoras

-a través da paxina web do concello pinchando “pagos on line”.

Transcurrido o prazo de ingreso, as débedas serán exixidas polo procedemento de constrinixmento.

Arteixo a 27 de setembro de 2018

O Alcalde

Asdo.- Carlos Calvelo Martinez

Documentos: