Ir o contido principal

Axudas ao estudo (Mobilidade)

En aplicación das bases reguladoras para a concesión de axudas ao estudo, aprobadas o 26 de maio de 2016 polo pleno da corporación, publicadas en BOP de 3 de xuño de 2016, procédese á publicación da listaxe de solicitantes e documentación a subsanar

O prazo para a entrega da documentación é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da listaxe.

No caso de que a subsanación non se produza, terase por desistida a solicitude, arquivándose previa resolución que se dictará nos termos estipulados na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común.

Data límite para a subsanación: 5 de DECEMBRO de 2017

IMPORTANTE: CONSULTAR AS BASES REGULADORAS PARA CLARIFICAR A DOCUMENTACIÓN SOLICITADA