Skip to main content

Pagos online

Qué tipo de tributos podo pagar?

O sistema permite pagar todo tipo de recibos, liquidacións e autoliquidacións, tanto en período voluntario como en período executivo.

Ten algún custe adicional este servizo?

Non, este servizo non cobra ningunha comisión por realizar calqueira tipo de pagamento.

Qué información preciso para realizar o pago?

Para realizar os pagos por este procedemento precisa ter a man unha copia do recibo ou da autoliquidación emitida polo Concello de Arteixo, ademáis dunha tarxeta de crédito en vigor de calqueira entidade bancaria.

O pago de tributos faise a través dun enlace co portal da Deputación de A Coruña a pasarela de pagos municipal e co soporte das entidades bancarias, segundo o tipo de ingreso:

 

  • IVTNU (Plusvalía)
  • ICIO (Imposto Construccións, Instalacións e Obras)
  • TAXAS MUNICIPAIS

 

Abanca
  • IBI (Imposto de Bens Inmobles
  • IAE (Imposto de Actividades Económicas)
  • IVTM (Imposto vehículos tracción mecánica)

 

Deputación Da Coruña

A plataforma de pagamento lle pedirá toda a información necesaria.