Ir o contido principal

Aprobación inicial proxecto de urbanización da UA8

En data 16/04/2021 mediante Resolución de Alcaldía con número 954/2021, aprobouse inicialmente o PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA UA 8 (EXP. 2/2015 PUR).

Sométese o proxecto de urbanización a información pública por período dun MES

Durante o período de información pública, quedará o expediente ao dispor de calquera que queira examinalo, para os efectos de que se presenten as alegacións e suxerencias que se consideren pertinentes.

Publicación e documentación en sede electrónica