Ir o contido principal

Modificación puntual das NNSS para a delimitación do solo de núcleo rural na costa

Aos efectos de dar cumprimento ao acordado polo Pleno da Corporación na súa sesión celebrada en data 09/04/2019, complementado polo acordado en data 31/10/2019, publícase a documentación da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de Arteixo para a delimitación do solo de núcleo rural na costa aprobado inicialmente.