Pasar al contenido principal

Convocatoria dunha praza de policia local

O Departamento de Persoal fai públicas as bases para a "regulación do procedemento de ingreso  polo sistema de oposición libre para cubrir unha praza de persoal funcionario de carreira, do posto de POLICÍA LOCAL do Concello de Arteixo, grupo C, Subgrupo C1, Escala Administración Especial, Subescala de Servizos Especiais, vacante na RPT 2017 e anteriores  e incluida na OEP 2014 e anteriores".