Ir o contido principal

Prazo de pago de impostos

Do 17 de setembro ao 20 de novembro 2020, ambos inclusive, se abre o plazo do pago voluntario dos seguintes imposto e taxas municipais :

- I.B.I

- I.A.E.

- Vaos

Se antes de finalizar o plazo de pago voluntario non recibise no seu domicilio o recibo para o seu pago, ou o xustificante bancario do cargo en conta (nos casos de domiciliación), debe poñerse en contacto coa Deputación de A Coruña (Telefs: 981080214, 981080215, 981080216) ou có Concello de Arteixo (Telefs: 981600009), a fin de que se facilite un duplicado do recibo, xa que pasado  o plazo de pago voluntario, os recibos impagados serán cobrados en vía executiva cos recargos pertinentes.