Ir o contido principal

Axudas municipais á contratación ano 2017

O prazo de solicitude será ata o 3 de novembro de 2017 e podes consultar máis datos no BOP de 7 de xuño de 2016. 

As solicitudes, xunto coa documentación requerida, deberá presentarse preferentemente no Rexistro de Promoción Económica e Turismo, sito no Centro Arteixo Innovación, Avda. Arsenio Iglesias, Parc. 46 (Pol.Ind.Sabón).

Documentación a aportar:

 

 • Relativa a Empresa
  •  
  • D.N.I. ou documentación equivalente para os extranxeiros da persoa que asina a solicitude. No caso de sociedades, poder suficiente para actuar no nome da entidade do/a representante.
  • C.I.F., escritura de constitución e inscripción no Rexistro Mercantil, no caso de persoas xurídicas.
  • Alta no Censo de Obligados Tributarios e alta no Imposto de Actividades Económicas, do solicitante.
  • Solicitude segundo o modelo do Anexo I.
  • Declaración responsable segundo o modelo do Anexo II.
  • Modelo de designación de conta bancaria.
 • Relativa ao Traballador
  •  
  • Fotocopia compulsada do D.N.I. dos/as traballadores obxecto de contratación.
  • Informe da vida laboral actualizada do traballador con data posterior a contratación.
  • Contrato de traballo rexistrado polo Servicio Público de Emprego de Galicia.
  • Certificado de minusvalía ou xustificante de ter recoñecida unha incapacidade permanente en grao total ou gran invalidez (no caso de contratación de persoas discapacitadas).